Select Page

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”) reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren Remisshjälpen Sverige AB, org. nr 559123-3654, med adress Norra vägen 1, 56162 Tenhult (nedan kallat ”RemissHjälpen” eller ”vi”), och dig som är enskild användare av RemissHjälpens digitala tjänsteutbud i egenskap av patient (”Tjänsten”). Mer information om RemissHjälpen finns på www.remisshjalpen.se.

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Tjänsten är en digital plattform för e-hälsolösningar som möjliggör för vårdgivare att tillhandahålla rådgivning genom video eller chattmeddelanden med patienter och klienter (”Tjänsten”), som tillhandahålls av RemissHjälpen Sverige AB. Tjänsten ägs av Visiba Group AB (“Visiba”), med org.nr. 556967-9813, och licensieras till Vårdgivaren i egenskap av underleverantör till Vårdgivaren. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller i förhållande till en fysisk person, i regel en patient eller annan klient i behov av hälso- eller sjukvårdstjänster eller liknande, som använder Tjänsten.

Användarregistrering

Du registrerar dina användaruppgifter i samband med första gången du väljer att använda Tjänsten. Därefter kan du logga in med hjälp av e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) för att komma åt ditt konto.

Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse personlig medicinsk konsultation. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten för barnets räkning. RemissHjälpen behandlar inte barn under 1 år. Vad som anges här om åldersgränser gäller inte i den mån RemissHjälpen har kommit överens om annat med en samarbetspartner som hänvisat dig till Tjänsten.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att

  • vid försämring av det behandlade tillståndet, vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus;
  • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt ”Användarregistrering” ovan;
  • i de fall det är tillämpligt, erlägga betalning för din användning av Tjänsten med det belopp och inom den tid som RemissHjälpen anger;
  • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till RemissHjälpen;
  • genast meddela RemissHjälpen om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt till din inloggning till RemissHjälpen;
  • genast meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter, m.m.;
  • inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för RemissHjälpen eller tredje man.

RemissHjälpens ansvar

RemissHjälpen utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande förskrifter samt vid var tid gällande Allmänna villkoren i Region Hallands län för primärvård i enlighet med lagen om valfrihetssystem (”Regelverket”).

RemissHjälpen ansvarar för att läkare och sjuksköterskor som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk läkarlegitimation/sjuksköterskelegitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

RemissHjälpen baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som du lämnat i frågeformuläret. RemissHjälpens ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att svaren är riktiga.

RemissHjälpen kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. RemissHjälpen ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. RemissHjälpen är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från RemissHjälpens sida.

I Tjänsten kan patienten/användaren finna länkar till webbplatser tillhörande tredje part. RemissHjälpen har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkade webbplatser eller innehållet däri och kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer i samband med användning av tjänster på länkade webbplatser. Patienten/användaren rekommenderas att läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjepartswebbplatser.

Receptförskrivningspolicy

RemissHjälpen följer den förskrivningspolicy som rekommenderas enligt nationella riktlinjer och anvisningar från läkemedelsrådet i Stockholms läns landsting samt STRAMA-gruppen för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas vidare från Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. RemissHjälpen förskriver inte några preparat eller läkemedel av narkotisk art.

Uppsägning av tjänsten

Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. RemissHjälpen och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till RemissHjälpen på info@remisshjalpen.se för borttagning av konto.

Om RemissHjälpen bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

RemissHjälpen kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Force majeure

Om RemissHjälpens fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som RemissHjälpen inte kunnat råda över och vars följder RemissHjälpen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter och cookies

RemissHjälpen behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy, och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy. Båda policyer är tillgängliga på www.remisshjalpen.se

Ändringar och överlåtelser

RemissHjälpen har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på www.remisshjalpen.se i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

RemissHjälpen har rätt att överlåta Tjänsten inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från RemissHjälpen.

Tvist och tillämplig lag

Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av Villkoren avgörs av allmän domstol med tingsrätten på den ort där du bor som första instans. För synpunkter på vården har du också möjlighet att vända dig till patientnämnden i ditt landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 september 2018.